Lovgivning

NORDJYLLAND

THOMAS BACH JACOBSEN

Uddrag af lov om translatører og tolke

(Fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside den 1.11.2011)

 

Lov om translatører og tolkeLov nr. 213 af 8. juni 1966

 

Jf. lovbek. nr. 181 af 25. marts 1988

 

Ændringer siden seneste lovbek.

 

Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255/22

Kapitel I

 

Beskikkelse som translatør og tolk og adgang til midlertidigt og lejlighedsvis at udføre translatør- og tolkeopgaver

 

§ 1. Translatører og tolke beskikkes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører et offentligt register over beskikkede translatører og tolke.

 

Stk. 2. Ret til at blive beskikket som translatør og tolk har enhver person, der

 

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,

 

2) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs og

 

3) har bestået en særlig eksamen, jf. § 3.

 

Stk. 3. Beskikkelse kan nægtes under de i straffelovens § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder. Endvidere kan beskikkelse nægtes, såfremt den pågældende i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil drive virksomhed som translatør og tolk på forsvarlig måde. Endelig kan beskikkelse nægtes, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.

 

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på personer, som på ansøgningstidspunktet er etableret i et tilsvarende erhverv i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som ønsker at etablere sig her i landet som translatør og tolk i overensstemmelse med lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark. Stk. 2, nr. 1, finder anvendelse således, at personen skal være myndig og ikke må være underlagt begrænsninger i retten til at forpligte sig ved retshandler eller i retten til at råde over sin formue efter tilsvarende regler, som gælder i etableringslandet. Stk. 2, nr. 2, finder anvendelse således, at personen ikke må være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs efter tilsvarende regler, som gælder i etableringslandet.

Copyright © 2013 Castellano. Alle rettigheder forbeholdes.